Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne:

 1. Polityka Prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Strona internetowa zbiera dane wyłącznie niezbędne do świadczenia usług.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

II Administrator danych:

 1. Administratorem danych osobowych osobowych jest AGRU-FRANK POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 11, 51-415 Wrocław, NIP 951-00-29-585, REGON 010681676, Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000119164, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

III Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 1. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować: iod@agru-frank.pl lub +48 661 546 591.

IV Cel zbierania danych osobowych:

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • komunikacji z Użytkownikami;
  • promocji ofert Administratora;
  • działań analitycznych i statystycznych;
  • windykacji należności;
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy lub zamówienia;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach rachunkowych i finansowych;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach doboru produktów zgodnie z potrzebami klienta oraz ofertowaniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, jak również późniejsze dochodzenie roszczeń.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, złożenia zamówienia, uzyskania informacji o produkcie.

 V Rodzaje przetwarzanych danych:

 1. Administrator może przetwarzać takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby lub inny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

VI Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu załatwienia sprawy dla której korespondencja jest prowadzona, najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku umów lub zamówień dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu dla celów księgowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

VII Udostępnianie danych osobowych:

 1. Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, dostawca oprogramowania handlowego, zewnętrzna obsługa księgowa, dostawca programu księgowego, zewnętrzne podmioty świadczące usługi transportowe, pocztowe, prawne i bankowe.
 2. Dane nie będą udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII Prawa Użytkowników:

 1. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

IX Pliki cookies:

 1. Strona internetowa zbiera informacje za pomocą plików cookies: sesyjnych, trwałych i zewnętrznych.
 2. Pliki cookies można wyłączyć oraz zarządzać nimi na poziomie przeglądarki internetowej.

X Profilowanie:

 1. Strona internetowa nie działa w sposób zautomatyzowany.

 

XI Postanowienia końcowe:

 1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niemniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności